Ordem: Hemiptera   /   Subordem: Heteroptera   /   Família: Tingidae

Hyalochiton komaroffii
Hyalochiton komaroffii

Algarve 03.02.2019

Hyalochiton komaroffii
Hyalochiton komaroffii

Algarve 03.02.2019

Hyalochiton komaroffii
Hyalochiton komaroffii

Algarve 03.02.2019

Hyalochiton komaroffii
Hyalochiton komaroffii

Algarve 03.02.2019

Hyalochiton syrmiensis
Hyalochiton syrmiensis

Aljezur 13.07.2017

Hyalochiton syrmiensis
Hyalochiton syrmiensis

Aljezur 13.07.2017

Hyalochiton syrmiensis
Hyalochiton syrmiensis

Aljezur 13.07.2017

Hyalochiton syrmiensis (ninfa)
Hyalochiton syrmiensis (ninfa)

Algarve 22.07.2017

Stephanitis pyri
Stephanitis pyri

Algarve 28.05.2017

Tingis sp.
Tingis sp.

Algarve 21.02.2017

Hyalochiton komaroffii
Hyalochiton komaroffii

Algarve 26.12.2016

Hyalochiton komaroffii
Hyalochiton komaroffii

Algarve 26.12.2016

Hyalochiton komaroffii
Hyalochiton komaroffii

Algarve 26.12.2016

Monosteira unicostata
Monosteira unicostata

Algarve 25.07.2016

Derephysia foliacea
Derephysia foliacea

Algarve 29.06.2015

Tingis auriculata
Tingis auriculata

Algarve 13.06.2015

Tingis auriculata
Tingis auriculata

Algarve 13.06.2015

Tingis auriculata
Tingis auriculata

Algarve 19.04.2015

Tingis auriculata
Tingis auriculata

Algarve 19.04.2015

Tingis auriculata
Tingis auriculata

Algarve 19.04.2015

Dictyla nassata
Dictyla nassata

Algarve 01.03.2015

Dictyla echii
Dictyla echii

Algarve 09.03.2015

Dictyla echii
Dictyla echii

Algarve 09.03.2015

Tingis cardui
Tingis cardui

Algarve 19.02.2015

Tingis cardui
Tingis cardui

Algarve 26.01.2015

Dictyla nassata
Dictyla nassata

Algarve 17.02.2015

Tingis cardui
Tingis cardui

Algarve 26.01.2015

 Ana Valadares

      ALGARVIADA DE INSETOS