Ordem: Lepidoptera      /      Família: Erebidae

Euproctis chrysorrhoea
Euproctis chrysorrhoea

Algarve 06.06.2018

Euproctis chrysorrhoea
Euproctis chrysorrhoea

Algarve 06.06.2018

Euproctis chrysorrhoea
Euproctis chrysorrhoea

Algarve 06.06.2018

Apaidia mesogona (larva)
Apaidia mesogona (larva)

Algarve 23.06.2018

Orgyia trigotephras
Orgyia trigotephras

Algarve 27.05.2018

Arctia villica
Arctia villica

Algarve 17.04.2018

Pechipogo plumigeralis
Pechipogo plumigeralis

Algarve 22.04.2018

Pechipogo plumigeralis
Pechipogo plumigeralis

Algarve 22.04.2018

Coscinia cribaria
Coscinia cribaria

Bragança 12.04.2018

Coscinia cribaria
Coscinia cribaria

Bragança 12.04.2018

Spilosoma lutea
Spilosoma lutea

Algarve 04.11.2017

Spilosoma lutea
Spilosoma lutea

Algarve 04.11.2017

Spilosoma lutea
Spilosoma lutea

Algarve 01.11.2017

Spilosoma lutea
Spilosoma lutea

Algarve 01.11.2017

Parascotia nisseni
Parascotia nisseni

Alto Alentejo 24.09.2017

Eublemma cochylioides
Eublemma cochylioides

Algarve 12.09.2017

Eublemma cochylioides
Eublemma cochylioides

Algarve 12.09.2017

Dysgonia algira
Dysgonia algira

Algarve 06.09.2017

Dysgonia algira (larva)
Dysgonia algira (larva)

Algarve 19.08.2017

Dysgonia algira (larva)
Dysgonia algira (larva)

Algarve 19.08.2017

Dysgonia algira (larva)
Dysgonia algira (larva)

Algarve 17.08.2017

Dysgonia algira (larva)
Dysgonia algira (larva)

Algarve 17.08.2017

Dysgonia algira (larva)
Dysgonia algira (larva)

Algarve 10.08.2017

Dysgonia algira (larva)
Dysgonia algira (larva)

Algarve 02.08.2017

Dysgonia algira (larva)
Dysgonia algira (larva)

Algarve 28.07.2017

Pechipogo plumigeralis
Pechipogo plumigeralis

Algarve 06.09.2017

Catocala elocata
Catocala elocata

Algarve 23.06.2017

Catocala nymphaea
Catocala nymphaea

Algarve 21.05.2017

Catocala nymphaea
Catocala nymphaea

Algarve 21.05.2017

Ocnogyna baetica
Ocnogyna baetica

Alentejo 02.2017

Ocnogyna baetica
Ocnogyna baetica

Alentejo 02.2017

Cerocala scapulosa
Cerocala scapulosa

Algarve 01.03.2017

Lymantria dispar
Lymantria dispar

Algarve 08.06.2017

Lymantria dispar
Lymantria dispar

Algarve 08.06.2017

Lymantria dispar (larva)
Lymantria dispar (larva)

Algarve 15.06.2017

Lymantria dispar (larva)
Lymantria dispar (larva)

Algarve 15.06.2017

Lymantria dispar
Lymantria dispar

(macho) Algarve 07.07.2017

Lymantria dispar
Lymantria dispar

(macho) Algarve 07.07.2017

Lymantria dispar
Lymantria dispar

(pupas de fêmea e macho) Algarve 07.07.2017

Lymantria dispar
Lymantria dispar

(fêmea e macho) Algarve 07.07.2017

 Ana Valadares

    ALGARVIADA DE INSETOS